Cortenlabs SMD Shop Uw klantgegevens  Inhoud winkelwagen  Afrekenen  
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Batterij houders (7)
Inductoren (21)
Condensatoren-> (28)
Weerstanden-> (281)
Halfgeleiders-> (195)
Kristallen (15)
Zekeringen (12)
Converterprints (10)
Opslagmateriaal (8)
Overige producten (14)
Uit het assortiment-> (587)
Fabrikanten
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Over mijzelf
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
1. Algemeen
 1. De SMDShop is een webwinkel die zich tot doel stelt Surface Mounted Technology (SMT), en in het bijzonder SMD (Surface Mounted Devices) toegankelijker te maken voor met name particulieren. De SMDShop wil zich in het bijzonder richten op energiezuinige componenten.
 2. SMDShop is een initiatief van CortenLabs ingeschreven KvK 32121163 gevestigd op Zevenbergseweg 12A, 6586AJ Plasmolen
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd via de SMDShop van CortenLabs, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer wordt door CortenLabs uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door CortenLabs zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2. Bestellen en Overeenkomst
 1. Bestellingen kunnen met een volledig recent straatadres, geldig email-adres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen, per e-mail, via de website van de SMDShop van CortenLabs of mondeling worden geplaatst.
 2. CortenLabs behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, of slechts onder afwijkende voorwaarden te accepteren. Als de bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
 3. Afhankelijk van o.a. ordergrootte en betalingsverleden wordt een bestelling pas uitgevoerd na vooruitbetaling, dit ter beoordeling van CortenLabs
 4. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat CortenLabs de bestelling heeft geaccepteerd. Dit gebeurt bij voorkeur per automatische email.
 5. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft CortenLabs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn aangegeven in Euro’s (€) inclusief BTW, exclusief kosten van verzending.
 2. Per bestelling wordt, afhankelijk van de bestemming, éénmalig een bijdrage in de verzend- en afhandelingskosten in rekening gebracht.
 3. Prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
 4. Voor een geplaatste bestelling gelden de prijzen zoals die op de website van de SMDShop vermeld waren op het moment van plaatsen van de bestelling.
 5. Indien het bestelaantal van een artikel groter is dan hetgeen op voorraad is, dan kunnen voor de bij te bestellen artikelen andere prijzen gelden.

4. Levering
 1. CortenLabs behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 2. Ondanks alle zorgvuldigheid die CortenLabs bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De Afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van CortenLabs aangevuld of opnieuw gedaan, dan wel wordt er in overleg een andere oplossing overeengekomen.
 3. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt CortenLabs uiterlijk binnen 30 dagen na de acceptatie van de bestelling een bericht. De Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren. Hiervoor dient de Afnemer een e-mail of brief aan de SMDShop te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de Afnemer geretourneerd.
 4. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient CortenLabs schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 5. Overschrijding van de door CortenLabs opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

5. Betaling
 1. Betaling geschiedt uitsluitend per bankoverschrijving of online bankieren.
 2. In uitzondering hierop is betaling contant, per cheque of via PayPal uitsluitend mogelijk na toestemming van Cortenlabs. Voor deze vormen van betaling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6. Retourrecht
 1. De Afnemer heeft het recht door CortenLabs geleverde artikelen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en bij voorkeur met vermelding van de reden van retourzending. De Afnemer dient het product - na overleg met CortenLabs - te sturen naar een door CortenLabs vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de Afnemer de artikelen wenst te behouden. De Afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet CortenLabs de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en afhandelingskosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. CortenLabs behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Afnemer is beschadigd.
 3. Wanneer de door CortenLabs afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van zeven werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 4. Van het retourrecht zijn uitgesloten:
  - (artikelen met) software, waarbij de verpakking is geopend;
  - lampen, halfgeleiders of overeenkomstige zaken;
  - opgebouwde bouwcomponenten en delen;
  - bijzondere bestellingen, zoals bestellingen speciaal voor de Afnemer, buiten het assortiment van de SMDShop.

7. Aansprakelijkheid
 1. CortenLabs is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen en gegevens, typ- en opmaakfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 2. CortenLabs is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de geleverde producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 3. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van CortenLabs beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

8. Geschillen
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar CortenLabs is gevestigd bevoegd, tenzij CortenLabs voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de Afnemer kiest.

9. Gegevensbeheer en privacy
 1. Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van CortenLabs opgeslagen om de bestellingen te verwerken en/of opdrachten te kunnen uitvoeren.
 2. CortenLabs kan de gegevens gebruiken voor interne marketingdoeleinden mits hiervoor toestemming is verleend door de Afnemer.
 3. CortenLabs zal geen persoonlijke gegevens verstrekken aan derden anders dan om de bestelling of opdracht te kunnen uitvoeren.
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.2 ml smd-container
02.0,5 ml smd-container
03.MCP1703 - 5.0 SOT-223
04.Pushbutton switch
Talen
Nederlands English Français
Valuta

Copyright © 2022 SMD Shop
Powered by osCommerce Nederland